Formularz rejestracyjny - XXIII Międzynarodowy Kongres PTK

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane fakturowe

(W przypadku pozostawienia pustych pól zostanie automatycznie wystawiona faktura dla osoby fizycznej. Dokument proforma, jak również FV (po dokonaniu zapłaty) wysyłane są w formacie PDF na adres e-mail podany w formularzu.)

Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2020 roku pod warunkiem udzielenia dobrowolnej zgody znajdującej się poniżej.

Dobrowolna zgoda

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Ja niżej podpisany/a wyrażam, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („Administrator”) w Warszawie przy ul. Stawki 3a lok.1-2, 00-193 Warszawa lub na zlecenie Administratora przez podmioty z nim współpracujące w niezbędnym zakresie w celach związanych z prenumeratą czasopisma Kardiologia Polska („KP”).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, że przysługuje mi możliwość wycofania zgody w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem/am również poinformowany/a o tym, że dane zbierane są przez lub na zlecenie PTK, o celu ich zbierania, podstawie przetwarzania, charakterze wymogu przetwarzania i konsekwencji ich nie podania, okresie przetwarzania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane jedynie innym podmiotom świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług (np. podmioty świadczące usługi wydawnicze, consultingowe, informatyczne, prawne, księgowe i audytowe). Ponadto, poinformowano mnie, że w razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, jestem uprawnionym do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym z dniem 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.” Klauzula prywatności.

Uczestnictwo

Suma: 0 PLN